2017/09/26 - سه شنبه 4 مهر 1396
 
شاخه
برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با اصول مدیریت دانش
توسط اداره کل برنامه ریزی و توسعه شهری امور فنی و عمرانی صورت گرفت
برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با اصول مدیریت دانش

1396/6/26 10:20:40
تبادل نظر مدیران شهرداری شیراز و تهران
به منظور آشنایی با تجربیات مبحث مهندسی ارزش صورت گرفت
تبادل نظر مدیران شهرداری شیراز و تهران

1396/6/13 11:11:20